Het Energieplan van Houten is af

In 2040 wil Houten energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat we alle energie die we verbruiken, lokaal duurzaam opwekken. Dit sluit o.a. aan bij het nationale klimaatakkoord.

In Houten zijn al veel partijen actief bezig met de energietransitie. Maar dit kan sneller en effectiever. We hebben het Energieplan daarom samen met de Houtense inwoners, bedrijven en instellingen gemaakt . En we voeren het ook samen uit. Zij investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of vloerisolatie. De gemeente helpt met duidelijkheid over de richting en randvoorwaarden.

Met dit plan willen alle partijen de Houtenaren duidelijk maken wat je zelf kunt doen aan energiebesparing en –opwekking in en om je eigen huis. Ook laten ze mensen in Houten weten waar en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

Wat gaat er in 2020 concreet gebeuren?

De verschillende acties die er al zijn, gaan gewoon door. Denk aan de energiebespaarcafés (EnergieRijk), thema-avonden (diverse partijen), zonnedaken-participaties (Opgewekt Houten), de energiebus (HuurdersAdviesRaad), Groene Keus (Duurzaamheidsfonds Houten) en JouwHuisSlimmer (gemeente). Wel stemmen we al die activiteiten qua timing en communicatie beter op elkaar af.

Wat is er nieuw in 2020?

Speciaal team

Er komt een speciaal ingericht team dat de samenwerking en afstemming tussen de partijen gaat versterken en verbeteren. Het team zorgt samen met de bestaande (vrijwilligers) organisaties voor goede verspreiding van opgedane kennis en ervaring. Het team gaat op termijn werken op een centrale locatie. Daar kunnen alle Houtenaren terecht voor informatie. Dit wordt uiteindelijk het duurzaamheidscentrum voor heel Houten.

Zon op grote daken

Er zijn nog zeer veel lege daken van bedrijven en boerderijen in Houten. Die kunnen we gebruiken voor het opwekken van zonne-energie. Doel van het project is het ontwikkelen van ‘dakconcepten’ die aansluiten op de behoefte van fruittelers, ondernemers en agrarische bedrijven. Zo wordt het voor hen gemakkelijker en aantrekkelijker om zonnepanelen op hun (grote) daken te leggen. De trekker van dit project is Coöperatie Opgewekt Houten.

Energiebesparing – ambassadeurs, inkoopacties

De mogelijkheden voor energiebesparing zijn groot. EnergieRijk Houten heeft de afgelopen jaren verschillende activiteiten opgezet om Houtenaren te helpen met besparen. Dit project maakt die aanpak groter én uitgebreider. Er komen meer energieambassadeurs, meer wijkinitiatieven en wijkgerichte communicatie. De uitbreiding houdt onder andere in  maatwerkadviezen voor monumenten, een inkoopactie voor kleine maatregelen en een energiemarkt. De trekker van dit project is EnergieRijk Houten.

Van gras naar gas

Bij het composteren van berm- en slootmaaisel komt methaan vrij. Bij vergisting wordt methaan afgevangen. Dit gevormde biogas kan een energiebron zijn. Het restproduct (digestaat) is nuttig voor nieuwe toepassingen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) onderzoekt de mogelijkheden voor monovergisting van maaisel nabij de rioolwaterzuivering Nieuwegein. De gemeente onderzoekt of het laten vergisten van berm- en slootmaaisel in een volgende maaiovereenkomst kan worden opgenomen.

Hoe hangt dit plan samen met andere plannen?

Het Energieplan is het eerste deel van ons lokale klimaatplan. De andere twee delen – circulaire economie en klimaatadaptatie - zijn ook in 2020 klaar. Maar de komende jaren maakt de gemeente nog meer plannen voor duurzame energie en energiebesparing. Zoals de Regionale Energiestrategie (RES). Dit gaat over waar in Houten duurzame energie geproduceerd kan worden. En ook de Transitievisie Warmte. Daarin staat hoe we van het aardgas af gaan. Die plannen komen over een aantal jaar tot uitvoering.